حساب کاربری
تماس با ما

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

  • 139,000 تومان
  • 125,100 تومان

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

فهرست کتاب

فصل 1: تکامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی در بازیکنان 9 تا 12 ساله

بلوغ رشدی: رشد جسمانی

رشد فکری

رشد اجتماعی


فصل 2: ساختار جلسات تمرین

نمای کلی جلسات تمرین

ساختار تمرین


فصل 3: بخش تمرینات دویدن با توپ

جلسه 1:

تمرین اول: دویدن با توپ- چهار گوشه

تمرین دوم: کنترل توپ و تقویت هماهنگی

تمرین سوم: کنترل نزدیک و دقت در شوت

تمرین چهارم: تمرین هماهنگی و چابکی یک در مقابل یک

تمرین پنجم: بازی در زمین کوچک سه در مقابل سه

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 2:

تمرین اول: گرم کردن پا به توپ و محافظت از توپ- شکارچی

تمرین دوم: تقویت هماهنگی

تمرین سوم: تمرین کنترل نزدیک، حرکت و پاس

تمرین چهارم: پا به توپ و تغییر جهت- تعقیب کردن یک درمقابل یک

تمرین پنجم: 4 گل “بازی 4 در مقابل 4 در زمین کوچک

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 3:

تمرین اول: کنترل نزدیک و چرخش با شوت

تمرین دوم: رقابت یک در مقابل یک- حرکت پا به توپ و تغییر جهت

تمرین سوم: مهارت کنترل توپ و تغییر جهت

تمرین چهارم: هماهنگی در حمل توپ و رقابت یک در مقابل دو

تمرین پنجم: ترکیب حمله و چهار در مقابل چهار(با دروازه بان) وحمل توپ با برش به داخل محوطه جریمه

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 4:

تمرین اول: بازی واکنش سریع پا به توپ

تمرین دوم: مسابقه حمل توپ با چرخش و شوت

تمرین سوم: حمل توپ با تغییر جهت‏ های سریع

تمرین چهارم: بازی حمل توپ تیمی با شماره

تمرین پنجم: 5 در مقابل 5 با شش کانال برای حمل توپ

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 5:

تمرین اول: تمرین حمل توپ، فریب و پاس

تمرین دوم: یک در مقابل یک- بازیکن سریع‏تر شوت می‏زند

تمرین سوم: فریب، تغییر جهت و دقت در شوت

تمرین چهارم: یک در مقابل یک با مدافع و یک در مقابل یک با دروازبان

تمرین پنجم: قوانین راگبی 5 در مقابل 5 (بازی در زمین کوچک)

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 4: بخش تمرینات پاس

جلسه 1:

تمرین اول: گرم کردن دو نفره با پاس برای آمادگی روانی حرکتی

تمرین دوم: لی لی کردن، پاس، پا به توپ و تکرار توالی

تمرین سوم: دقت پاس گروه‏های دو نفره

تمرین چهارم: تمرین پویای برگشت به گل 2 در مقابل 1

تمرین پنجم: مالکیت و سرعت در بازی زمین کوچک

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 2:

تمرین اول: دقت و شدت پاس – نشانه گیری هدف

تمرین دوم: شتاب و تغییر جهت در سرعت

تمرین سوم: پاس، حرکت و دریافت توپ در مربع

تمرین چهارم: بازی پویای 2 در مقابل 2

تمرین پنجم: 5 در مقابل 5، مالکیت توپ و تغییر جهت حمله در بازی زمین کوچک

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 3:

تمرین اول: کار ترکیبی یک- دو، پاس و دنبال کردن

تمرین دوم: تکنیک و تعادل در تمرین پاس

تمرین سوم: پاس دادن دایره ای “دریافت و رفتن”

تمرین چهارم: کار ترکیبی یک- دو در دوئل دو در برابر یک

تمرین پنجم: مالکیت سه تیمی “دریافت و رفتن”

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 4:

تمرین اول: 4 در مقابل 2 مالکیت توپ- پاس دادن، دریافت توپ و سرعت در بازی

تمرین دوم: دو سرعت و چابکی با دروازه بان

تمرین سوم: کنترل توپ، پاس و چابکی به همراه شوت به دروازه

تمرین چهارم: پاس‏های ترکیبی در شرایط برتری عددی 3 در مقابل 2

تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 حفظ توپ با بازیکن هدف

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 5:

تمرین اول: چالش پاس و شوت “چه تعدادی؟”

تمرین دوم: ایستگاه تقویت هماهنگی و پاس

تمرین سوم: پاس، دریافت و دنبال کردن در مربع

تمرین چهارم: بازی دو در مقابل یک- کار‏های ترکیبی “اُورلپ”

تمرین پنجم: 5 در مقابل 5 – حفظ توپ “ته به ته زمین”

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 6:

تمرین اول: دریافت، و پاس دادن “گرم کردن”

تمرین دوم: غلت زدن، دویدن، پاس سرضرب روی هوا و دوی سرعت

تمرین سوم: پاس، دریافت توپ روی هوا، حرکت پا به توپ و شوت

تمرین چهارم: ارسال هوایی تا منطقه انتهای زمین در بازی زمین کوچک

تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 7:

تمرین اول: بازی تنیس فوتبال

تمرین دوم: پریدن، یک- دو، تغییر جهت و شوت

تمرین سوم: واکنش سریع و سرعت در رقابت یک در مقابل دو

تمرین چهارم: بازی 4 در مقابل 3 با برتری عددی در 3 منطقه (در زمین کوچک)

تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 8:

تمرین اول: بازی بالا نگه داشتن توپ دو نفره روی تور

تمرین دوم: واکنش سریع، چرخش و شوت در اولین فرصت

تمرین سوم: پاس و دریافت با ارتباط کلامی خوب

تمرین چهارم: بازی حمایت با بازیکن هدف ” در زمین کوچک “

تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 9:

تمرین اول: دقت در پاس هوایی و تمام کردن به صورت سر ضرب

تمرین دوم: دقت در پاس هوایی و تمام کردن به صورت سر ضرب

تمرین سوم: سه در مقابل 3 با دو بازیکن اضافه (ارسال و گل زدن با استفاده از مناطق کناری)

تمرین چهارم: بازی پاس و حمایت با اٌورلپ (7 در مقابل 7 ب.ز.ک)

تمرین پنجم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 10:

تمرین اول: ارسال کوتاه (پاس) از سر تا سر محوطه و گل زدن

تمرین دوم: پاس، پا به توپ و فشار با واکنش‏های سریع

تمرین سوم: پاس و دریافت “تمرین هدف متحرک”

تمرین چهارم: بازی 2 در مقابل 1 در جناحین و محوطه جریمه

تمرین پنجم: پاس، ارسال و تمام کردن “7 در مقابل 7 در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 5: بخش تمرینات شوت

جلسه 1:

تمرین اول: تمرین شوت با حرکت ترکیبی یک – دو

تمرین دوم: تعادل، جنبش پذیری و انعطاف پذیری برای شوت

تمرین سوم: تمرین شوت – 7 ایستگاه

تمرین چهارم: سرعت و چرخش در بازی گروهی شوت

تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 “پاداش شوت”منطقه بندی در زمین کوچک

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 2:

تمرین اول: حرکات گول زننده و گل زدن

تمرین دوم: شوت زدن به همراه هماهنگی و تعادل

تمرین سوم: شوت سرضرب به سمت دروازه با دویدن به شکل نیم دایره

تمرین چهارم: ارسال و تمام کردن با تحت فشار قرار گرفتن از طرف مدافع

تمرین پنجم: شوت سریع در بازی 3 در مقابل 3 ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 3:

تمرین اول: بازی شوت نمایشی

تمرین دوم: تمرین هماهنگی و سرعت شوت

تمرین سوم: تمرین یک ضرب توپ و شوت

تمرین چهارم: 2 در مقابل 1 در جناحین و 1 در مقابل 1 در میانه زمین

تمرین پنجم: حریف گیری 1 در مقابل 1 در بازی 4 در مقابل 4 ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 4:

تمرین اول: دقت در شوت با پرتاب اوت

تمرین دوم: بازی شوت با هماهنگی مسیر

تمرین سوم: پاس، دریافت و شوت هنگام چرخش

تمرین چهارم: مسابقه سرعت، تغییر جهت و شوت

تمرین پنجم: تمرین شوت زنی در بازی مالکیت توپ 7 در مقابل 7

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 5:

تمرین اول: دریبل، شوت، چرخش، دریافت و دوباره شوت

تمرین دوم: رقابت در سرعت و چابکی در رقابت شوت زدن

تمرین سوم: دقت در شوت “هدف گیری گوشه‏ های دروازه”

تمرین چهارم: بازی دویدن به پشت، دریبل و شوت

تمرین پنجم: دقت در شوت در بازی 6 در مقابل 6 “ب.ز.ک”

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 6:

تمرین اول: دقت در شوت سرضرب-” ارسال از گوشه ها”

تمرین دوم: ایستگاه سرعت هماهنگی حلقه

تمرین سوم: کار ترکیبی یک – دو، دویدن نفر سوم و شوت

تمرین چهارم: کار ترکیبی یک- دو و یک در مقابل یک

تمرین پنجم: در اختیار داشتن بازی، حمله سریع و ضربه به دروازه

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 7:

تمرین اول: گرفتن، پرتاب کردن و شوت سر ضرب در بازی 4 در مقابل 4

تمرین دوم: چرخه چابکی با گل زدن فقط با یک ضربه

تمرین سوم: پاس و شوت در تمرین شوت

تمرین چهارم: 3 در مقابل 4 (2+) تمرین شوت مهاجمین در مقابل مدافعین

تمرین پنجم: 7 در مقابل 7 (6+) با حمایت از کناره‏ها در بازی ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 8:

تمرین اول: پاس، پرتاب، چیپ و دقت شوت سر ضرب

تمرین دوم: غلت، پا به توپ و شوت با دروازه بان

تمرین سوم: تمرین ضربه پنالتی

تمرین چهارم: دوئل پویای 1 در مقابل 2 با 3 گل

تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 با 6 گل ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 9:

تمرین اول: پرتاب، گرفتن و شوت سر ضرب در بازی 4 در مقابل 4

تمرین دوم: چرخش و شوت در سریع ترین زمان

تمرین سوم: فریب، حرکات سریع بدن و شوت

تمرین چهارم: تمرین 3 در مقابل 2 و شوت در سریع ترین زمان

تمرین پنجم: بازی بین دو تیم “دقت پاس و تمام کردن”

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 6: بخش تمرینات ضربه سر

جلسه 1:

تمرین اول: دقت در ضربه سر “با هدف انحنا”

تمرین دوم: چابکی و رقابت ضربه سر

تمرین سوم: تمرین ضربه سر شیرجه ای “دو نفره”

تمرین چهارم: ضربه سر 1 در مقابل 1 در محوطه پنالتی

تمرین پنجم: بازی 6 در مقابل 6 با 6 بازیکن در بیرون

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 2:

تمرین اول: بازی 4 در مقابل 4 تمام کردن با ضربه سر

تمرین دوم: پرش، دویدن، تغییر جهت و پاس با سر

تمرین سوم: دقت در ضربه سر “با هدف گوشه‏های دروازه”

تمرین چهارم: 2 در مقابل 1 “ضربه سر چکشی و تمام کردن”

تمرین پنجم: بازی ” در زمین کوچک ” ضربه سر با داشتن بازیکن هدف

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 3:

تمرین اول: دقت در ضربه سر ” زدن توپ به تیرک افقی دروازه”

تمرین دوم: تمرین هماهنگی، چابکی و تعادل

تمرین سوم: تمرین پاس و شوت با ضربه سر

تمرین چهارم: پرتاب اوت، ضربه سر و 1 در مقابل 1

تمرین پنجم: بازی ضربه سر با بازیکن هدف ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

فصل 7: بخش تمرینات دریافت توپ

جلسه 1:

تمرین اول: روپایی و پاس با 3 بازیکن

تمرین دوم: غلت، دریافت و شوت

تمرین سوم: دریافت و جهت دهی با اولین ضربه

تمرین چهارم: حرکت، دریافت و کسب امتیاز در رقابت 1 در مقابل 1

تمرین پنجم: دریافت در گوشه‏های زمین در بازی 7 در مقابل 7 ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 2:

تمرین اول: تنیس فوتبال و تمرین هماهنگی

تمرین دوم: دریبل، ارسال، دریافت و شوت

تمرین سوم: حرکت، دریافت و شوت سرضرب

تمرین چهارم: دوی سرعت، دریافت و کسب امتیاز در رقابت 1 در مقابل 1

تمرین پنجم: تعویض بازی با مناطق پایانی ” در زمین کوچک 7 در مقابل 7″

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 3:

تمرین اول: دریافت با شکل صحیح بدن

تمرین دوم: بازی هماهنگی، پاس و دریافت

تمرین سوم: باز شدن برای دریافت و دریبل

تمرین چهارم: دریافت توپ و کسب امتیاز در بازی 2 در مقابل 1

تمرین پنجم: فضا سازی برای دریافت توپ در بازی 7 در مقابل 7

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 4:

تمرین اول: دریافت پشت به دروازه، چرخش و شوت

تمرین دوم: واکنش سریع، دریافت، دریبل و شوت

تمرین سوم: پاس و دریافت پیرامون مانع

تمرین چهارم: دریافت توپ و کسب امتیاز در رقابت 2 در مقابل 1

تمرین پنجم: بازی 8 در مقابل 8 با دو دروازه در کنار و دو محوطه حمله

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک

جلسه 5:

تمرین اول: دریافت، دریبل و موقعیت 1 در مقابل 1 با دروازه بان

تمرین دوم: چابکی و هماهنگی در بازی شوت 1 در مقابل 1

تمرین سوم: دریافت در حرکت و کنترل هدایت شده

تمرین چهارم: دریافت توپ و دریبل تحت فشار

تمرین پنجم: بازی 7 در مقابل 7 با 4 دروازه “دریافت از پشت”

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 8: بخش تمرینات روپایی

جلسه 1:

تمرین اول: روپایی پیرامون موانع با 3 بازیکن

تمرین دوم: تمرین روپایی با وجود مانع و شوت

تمرین سوم: عبور از بین موانع به صورت روپایی و شوت

تمرین چهارم: روپایی و شوت با حضور دروازه بان

تمرین پنجم: بازی روپایی 5 در مقابل 5 ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 9: بخش تمرینات پرتاب اوت

جلسه 1:

تمرین اول: دقت در پرتاب اوت “پرتاب به هدف”

تمرین دوم: چرخه سرعت و چابکی به همراه پرتاب اوت

تمرین سوم: دقت در پرتاب اوت “زدن توپ روی هوا”

تمرین چهارم: پرتاب اوت، دریافت و رقابت 1 در مقابل 1

تمرین پنجم: بازی با دست و پا ” در زمین کوچک “

تمرین ششم: بازی آزاد در زمین کوچک


فصل 10: برنامه حرکتی برای بازیکنان 9 تا 12 ساله

فعالیت‏های حرکتی برای بازیکنان 9 تا 12 ساله

توانایی‌‏های هماهنگی

تکنیک‌‏های اساسی در فوتبال و توانایی‏های حرکتی وابسته


فصل 11: جلسات آموزشی با تمرینات اختصاصی هماهنگی

هماهنگی مورد نیاز برای تمرینات تکنیکی:

تمایزپذیری:

تمرین اول: ضربه به توپ در فاصله‏های متغیر

تمرین دوم: پاس و دریافت در مناطق مختلف با تغییر فاصله

تمرین سوم: پاس هوایی و دریافت

تمرین چهارم: شدت پاس و توانایی دیداری – محوطه‏ های رنگی

تمرین پنجم: دقت در تمام کردن به همره آگاهی دیداری


واکنش ها:

تمرین اول: تمرین چابکی، بینایی و واکنش سریع

تمرین دوم: پاس و دریافت در مناطق مشخص شده با تغییر فواصل

تمرین سوم: تمرین تغییر جهت حمله ” در زمین کوچک “

تمرین چهارم: بهره برداری از برتری عددی در موقعیت 3 در مقابل 2

تمرین پنجم: تمرین پاس‏های متوالی با آگاهی و بینایی کامل

تمرین ششم: بازی مالکیت توپ پویا 6 در مقابل 3


سازگاری و انتقال:

تمرین اول: دریبل و پاس در کانال

تمرین دوم: خلق 2 گزینه پاس در مربع

تمرین سوم: دریبل و پاس درون دروازه ” در زمین کوچک “

تمرین چهارم: روانی – حرکتی با 4 گل رنگی در ” در زمین کوچک “

تمرین پنجم: ارسال از کناره‏ها با مناطق 1 در مقابل 1 در مرکز

تمرین ششم: دور زدن مانع و کنترل توپ


موقعیت یابی فضایی و زمانی:

تمرین اول: “ساخت شکل با کمک یکدیگر” تمرین بینایی و آگاهی

تمرین دوم: پاس بین بازیکنان

تمرین سوم: انداختن موانع با ضربه ” در زمین کوچک “

تمرین چهارم: بازی پویای 5 در مقابل 4 “مالکیت توپ”

تمرین پنجم: بازی مالکیت پویا با 4 دروازه

تمرین ششم: تمرین واکنش سریع ضربه سر و پاس


ریتم:

تمرین اول: تغییر ریتم بازی در 3 منطقه ” در زمین کوچک “

تمرین دوم: کنترل توپ با موانع در فواصل متغیر

تمرین سوم: کنترل توپ “ضربه به توپ با صدای سوت”


ترکیب حرکات:

تمرین اول: کنترل توپ، پاس، لی لی کردن و دریافت

تمرین دوم: تمرین روپایی پویا، پاس و دریافت

تمرین سوم: بازی کنترل توپ و دقت شوت

تمرین چهارم: پاس تکنیکی و دریافت در مثلث

تمرین پنجم: تمرین کنترل توپ دو نفره

تمرین ششم: پاس چیپ، دریافت و شوت در بازی تیمی


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید